000777

 

 

 

Regulamin

 


1. Rok szkolny w Polskiej Szkole w Doncaster rozpoczyna się w pierwszą sobotę września a kończy się w ostatnią sobotę czerwca.

2. Polska Szkoła w Doncaster czynna jest w soboty od godziny 9:00 do 12:00 z wyjątkiem przerw świątecznych i semestralnych.Uczniowie uczęszczający do Polskiej Szkoły w Doncaster, ich rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu szkolnego.

3. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia, a ich  rodzice bądź opiekunowie do punktualnego odbierania dzieci po zakończonych zajęciach szkolnych.

4. Wszyscy uczniowie powinni być przyprowadzani do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoby upoważnione przez nich, są odpowiedzialni za przybycie dziecka do szkoły.

5.  Rodzic, który upoważnia inną osobę dorosłą do odbioru dziecka jest zobowiązany do powiadomienia Kierownika szkoły o tym fakcie i do podania nazwiska osoby upoważnionej.

6. Jeśli rodzic lub osoba upoważniona nie stawi się po odbiór dziecka po zakończeniu szkoły tj. o godz.12:00, wówczas Kierownik szkoły będzie kontaktował się telefonicznie z rodziną dziecka.

7. Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne i rodzice nie mają ustawowego obowiązku posyłania do niej dzieci. Jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywalnej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły.

8. Uczeń, który opuścił zajęcia szkolne przez kolejne 3 tygodnie i nie została uregulowana opłata za szkołę, zostanie skreślony z listy uczniów szkoły, a wolne miejsce zostanie udostępnione osobie na liście oczekujących.

9. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i powinien unikać zachowań narażających życie i zdrowie własne oraz innych osób.

10. W przypadku, gdyby dziecko uległo wypadkowi, rodzice dziecka będą o tym natychmiast poinformowani.

11. W czasie przerw uczniowie muszą dostosować się do poleceń nauczycieli.

12. Uczniowie mają zakaz opuszczania budynku szkoły podczas przerw i zajęć lekcyjnych.

13. Wszelkie koszty napraw szkód spowodowanych przez ucznia ponoszone są przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.

14. Rodzice zobowiązani są do kontrolowania czy dziecko odrobiło pracę domową oraz do pomocy w jej odrabianiu, a także dopilnowania, aby dziecko uzupełniło zaległości powstałe z powodu nieobecności w szkole.

15. Każda nieobecność dziecka powinna być zgłaszana Kierownikowi szkoły.

16. Rodzice są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z komunikatami umieszczanymi na stronie internetowej szkoły.

17. Rodzice powinni respektować regulamin i procedury szkolne, a także wspomagać szkołę w działaniach wychowawczych.

18. Dzieciom nie wolno przynosić do szkoły zabawek, które mogłyby przeszkadzać w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

19. Dzieci i rodzice mają obowiązek dbać o mienie szkolne oraz utrzymywać porządek na terenie szkoły.

20. Podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 

Kodeks Ucznia


1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczał do szkoły.

2. Będę brał czynny udział w lekcjach.

3. Nie będę jadł ani pił na lekcji.

4. Wyłaczę telefon komórkowy i gry elektroniczne na lekcji.

5. Nie będę opuszczał terenu szkoły w godzinach (9:00 - 12:00)

6. Będę przygotowany do lekcji.

7. Będę przynosił na lekcje zeszyty,książki i przybory szkolne:

ołówek,linijkę,klej,nożyczki,gumkę,temperówkę,kredki.

8. Będę systematycznie odrabiał prace domowe.

9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do młodszych

kolegów i koleżanek.

10. Będę z szacunkiem odnosił się do starszych.

11. Będę szanował budynek szkolny i jego wyposażenie.

 

Zasady Przeciwpożarowe


Budynek szkoły posiada plan ewakuacji.

Podczas trwania alarmu przeciwpożarowego, każda osoba przebywająca na terenie placówki ma obowiązek niezwłocznie przystąpić do ewakuacji, podążając za wytycznymi pracowników szkoły.

Pracownicy szkoły znając drogi przeciwpożarowe są odpowiedzialni za przebieg ewakuacji.

Wychowawcy klas są odpowiedzialni za wyprowadzenie dzieci z klas, w których prowadzą zajęcia, do punktu zbiorczego.

W punkcie zbiorczym każdy nauczyciel sprawdza obecność dzieci ze swojej klasy.

Listę obecności przekazuje kierownikowi szkoły.

Gdy zagrożenie ustanie, za przyzwoleniem kierownika wszyscy wracają do budynku szkoły.

Szkoła przeprowadza próbne alarmy przeciwpożarowe,

co najmniej dwa razy do roku, aby utrwalić u uczniów i pracowników szkoły zasady bezpiecznego postępowania w trakcie ewakuacji.